Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van PL coach en trainer, gevestigd te Markelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 76372529.

De algemene voorwaarden zijn telkens van toepassing indien er gebruikt wordt gemaakt van onze werkzaamheden/diensten.

Artikel 1: Toepasbaarheid

1.1 De algemene voorwaarden is van toepassing op alle diensten/werkzaamheden die PL coach en trainer aanbiedt. Er kan alleen van worden afgeweken indien PL coach en trainer dit schriftelijk heeft bevestigd.

1.2 Wanneer er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken en dit schriftelijk is bevestigd door PL coach en trainer, dan geldt dit alleen voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte staat vermeld of op een andere manier schriftelijk is bevestigd. Verder zijn alle aanbiedingen/prijzen op de offerte 14 dagen geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld.

2.2 Offertes dienen om te komen tot een overeenkomst. De overeenkomst kan gelijk zijn aan de door de partijen getekende offerte, of door het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst gebaseerd op de offerte.

2.3 Indien een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld, zal de laatste offerte als uitgangspunt dienen.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige orders.

Artikel 3: Prijzen en leveringen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven door PL coach en trainer. Alle prijzen zullen te allen tijde duidelijk blijken uit de getekende offerte dan wel overeenkomst.

3.2 PL coach en trainer bepaalt de prijs op basis van het uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht eventuele gemaakte kosten. PL coach en trainer declareert ook de reistijd, indien op locatie wordt afgesproken. Bovendien worden de gereden km’s in rekening gebracht. 

Artikel 4: Betalingen

4.1 De opdrachtgever dient de facturen van PL coach en trainer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2 PL coach en trainer is gerechtigd om periodiek te factureren, dat wil zeggen per opdracht of per tijdsperiode, in de regel zal dit per maand zijn.

4.3 De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht om de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet. Uitgangspunt is dat vergoeding in de getekende offerte dan wel overeenkomst staan vermeld.

4.4 Alle betalingen dienen op de bankrekening van PL coach en trainer te worden overgemaakt.

4.5 Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.

4.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.

4.7 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.8 Mocht de opdrachtgever in verzuim zijn, dan houdt PL coach en trainer zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is PL coach en trainer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van PL coach en trainer om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt uitsluitend door PL coach en trainer aanvaard na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de offerte dan wel overeenkomst, per post of per mail.

5.2 Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever aan PL coach en trainer te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van PL coach en trainer. Wijzigingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.

5.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste, dan wel ten gunste van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk en tijdig worden vastgelegd.

5.4 Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van de opdrachtgever niet meer door kan gaan, zal de opdrachtgever PL coach en trainer een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten, conform de getekende offerte dan wel de overeenkomst. Indien de opdrachtgever de geleverde dienst afkeurt en onwillig is om aan PL coach en trainer een nadere kans te bieden, dient de opdrachtgever PL coach en trainer een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.

5.5 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door PL coach en trainer buiten haar rekening en risico wordt overschreden.

5.6 PL coach en trainer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als:

  • buiten toedoen of nalaten van PL coach en trainer de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd.
  • de opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met PL coach en trainer.

Mocht een van deze gevallen zich voordoen dan heeft PL coach en trainer het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken, zoals de diensten, producten en goederen, blijven het eigendom van PL coach en trainer totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich geen zaken te vervreemden, dan wel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het voornoemde eigendomsvoorbehoud ligt.

Artikel 7: Opschorting, staking en ontbinding

7.1 PL coach en trainer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld dan wel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

7.2 Daarnaast is PL coach en trainer gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt dan wel in geval van faillissement, surseance of anderszins beëindiging c.q. stillegging van de opdrachtgever.

7.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is PL coach en trainer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door PL coach en trainer gederfde inkomen.

Artikel 8: Levertijden

8.1 PL coach en trainer zal er ten alle tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 PL coach en trainer neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 PL coach en trainer draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan PL coach en trainer ter beschikking gestelde bedrijfs- en persoonlijke gegevens van werknemers binnen het bedrijf waarvan voor PL coach en trainer kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

9.2 PL coach en trainer werkt conform de nieuwe regels AVG.

9.3 PL coach en trainer werkt conform het privacyreglement. Het privacyreglement zal op de website worden vermeld.

Artikel 10: Klachtenafhandeling

10.1 Over zichtbare gebreken dient door de opdrachtgever direct nadat PL coach en trainer de door hem verrichte werkzaamheden/diensten aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen in een communicatiemedium, schriftelijk te worden gereclameerd.

10.2 Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering, dan wel voorlegging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.

10.3 Reclamaties omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij PL coach en trainer te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.

10.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van PL coach en trainer beslissend.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

11.1 De opdrachtgever vrijwaart PL coach en trainer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van PL coach en trainer.

11.2 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door PL coach en trainer ter zake wordt erkend, zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is PL coach en trainer nimmer verplicht.

11.3 De aansprakelijkheid van PL coach en trainer voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door het bedrijf geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de beloning verminderd met de door PL coach en trainer gemaakte kosten voor personeel en derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

11.4 PL coach en trainer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die het bedrijf voor, door of namens zijn opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

11.5 PL coach en trainer is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid m.b.t. digitale uitingen, digitale media en data

12.1 Een door PL coach en trainer geaccepteerde opdracht is slechts een inspanningsverbintenis en zal door PL coach en trainer dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.

12.3 PL coach en trainer houdt een archief bij van haar digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de digitale producties worden backups gemaakt. Deze digitale bestanden worden 3 jaar lang bewaard. Een en ander betekent dat een opdrachtgever, indien hij een herdruk wenst dan wel op andere wijze van deze archiefbestanden gebruik wenst te maken, van PL coach en trainer kan verlangen dat gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gearchiveerde bestanden. Het is echter aan de beoordeling van PL coach en trainer voorbehouden of deze bestanden voor de gewenste toepassing nog over de vereiste kwaliteit beschikken. Op grond van het bovenstaande is PL coach en trainer dan ook niet aansprakelijk voor de archivering en houdbaarheid van digitale bestanden en producties.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1 Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van of gegeven aan opdrachtgever het geestelijk eigendom van PL coach en trainer.

13.2 De opdrachtgever en PL coach en trainer zijn vrij om ervaringen betreffende het werkstuk te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie alsmede voor de expositie van dit werkstuk en kunnen daarbij elkaars naam vermelden.

13.3 PL coach en trainer is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, dan wel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering.

13.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde, dan wel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

13.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke toestemming van PL coach en trainer.

Artikel 14: Overdracht en plichten

14.1 PL coach en trainer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft dit niet te willen. 

14.2 In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 15: Overmacht

15.1 In geval PL coach en trainer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat PL coach en trainer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop PL coach en trainer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PL coach en trainer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PL coach en trainer of van derden, ziekte van de medewerker van PL coach en trainer, die belast is met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen. PL coach en trainer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PL coach en trainer haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 PL coach en trainer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover PL coach en trainer tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PL coach en trainer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.5 In geval van overmacht zal PL coach en trainer zich naar redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 16: Rechtskeuze 

16.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.